หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
  - ติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : ชาย 
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา (พิจารณาในตำแหน่งหัวหน้าทีม)

ม.3 ขึ้นไป (ลูกทีม)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามใบกำกับภาษีขาย ,ทำวางบิลต่างจังหวัด, ส่งรายงานภาษีขายของแต่ละเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย 
อำยุ : 20-32 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : 0-1 ปี ขึ้นไป ด้านการบัญชี​

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดการดูแลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : หญิง หรือ ชาย 
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : 0-1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดเพื่อสนับสนุนหน่วยงานฝ่ายขาย ประสานงานขาย และฝ่ ายอื่น ๆ เดินเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับ FAX และบันทึกข้อมูล  แจกจ่ายเอกสาร รับบิลจัดส่งกลับมาตรวจเช็ค และรายงานลงสมุดเพื่อจัดเก็บเป็น Report ของแผนกประสานงานขายในแต่ละวัน และจัดทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิกำรศึกษำ : ปวช. ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจนับสินค้าเข้า - ออก จาก Supplier และจากสโตร์ เพื่อเช็คความถูกต้องแม้นยำ คัดแยกสินค้าตามเส้นทางรถจัดส่ง และประสานงานกับพนักงานติดรถ หรือพนักงานขับรถ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารให้ตรงตามจำนวนสินค้าที่รับมา และอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
การดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้กับผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานของแผนกอื่นๆ  และการจัดเก็บสินค้าที่ Supplier มาส่ง หรือการรับเข้า - จ่ายออกในการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ต่างๆ ให้สมดุลกับพื้นที่ของบริษัทการตรวจนับสินค้าเข้า-ออก จาก Supplier และจากสโตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
ประสบการณ์ทำงาน : 0-1 ปี ขึ้นไป​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จัดเตรียมเอกสารการขาย จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน-ลูกค้าใหม่ เพื่ออนำเสนอผลิตภัณฑ์ วางแผนการเยี่ยมลูกค้า นัดหมายลูกค้าก่อนการเข้าพบ บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา รายงานการขายตามเอกสารมาตรฐานของบริษัททุกวัน เพื่อให้การขายเป็นไปตามเป้าหมาย

          1.การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย

          2. การวางแผนการขาย

          3. การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
อายุ : 27-37 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์การขาย 0-1 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขายในรูปแบบโครงการ ให้คำปรึกษากับลูกค้า

- จัดทำเอกสารประกอบการขาย จัดการแผนงานและดำเดินตามแผนงาน

- ดำเนินการขายสินค้าให้ได้ตามนโยบายของทางบริษัท

- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

  (มีการ Training สำหรับพนักงานใหม่ )

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย 
อายุ : 20-37 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ประสบกำรณ์ท ำงำน : ประสบการณ์การขาย 0–1 ปี(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใจรักด้านการขาย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
การเบิกอุปกรณ์ติดตั้งโซลล่าเซลล์โครงการ ประสานงานการติดตั้งกับผู้ควบคุมโครงการที่  Site งาน การติดตั้งโซล่าเซลล์ การปิดโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ตามสัญญาเบิกจ่ายสินค้าตาม invoice หรือใบจ่ายสินค้าชั่วคราว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า สาขาการไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 0-1 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลร้านค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ โดยบริษัทมีพื้นที่เขตรีพอร์ตร้านค้าให้

- เปิดการขายกับกลุ่มลูกค้าใหม่

- ดำเนินการขายสินค้าให้ได้ตามนโยบายของทางบริษัท

- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้

- บริษัทมีการ training Produc

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
อำยุ : 27-30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์การขาย 0–1 ปี(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใจรักด้านการขาย)

ช่างเทคนิค (ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า)

***ด่วน

พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)

***ด่วน​

พนักงานประสานงานขาย

พนักงานทรัพยากรบุคคล (HRM)

พนักงานเบิกจ่ายสินค้า (เจ้าหน้าที่สโตร์)

พนักงานตรวจเช็คสต๊อก (เช็คเกอร์)

พนักงานติดตั้งโซล่าเซลล์

***ด่วน

**ด่วน

***ด่วน​

พนักงานขาย พื้นที่ กทม. (Sales-กทม.)

พนักงานขาย ต่างจังหวัด (Sales-ต่างจังหวัด)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

link-06

EN

TH

CALL CENTER

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบครบวงจรและให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองลูกค้า

Sakol Career

ร่วมงานกับเรา

EN

TH

CALL CENTER

บริษัทสากลอินเตอร์เทรด จำกัด

02-911-2970